Politica de confidențialitate

I. Definiții

ANSPDCP = Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
-“date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
-“prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
-“operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
-“persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
-“destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respecta normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
-“consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţa liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

IDENTITATEA ŞI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Școala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu” este o unitate de învățământ de stat cu sediul în localitatea Bârlad, str. Aleea Parc, nr. 1, județul Vaslui, denumit în continuare „operator”
Operatorul depune toate eforturile pentru a se asigura că informaţiile care sunt introduse în bazele interne de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, în conformitate cu prezenta politica de confidenţialitate.
În cazul în care operatorul solicita furnizarea datelor personale pentru activităţi de marketing, iar persoana vizată care oferă aceste date nu a împlinit în mod legal vârsta de 16 ani, se va solicita acordul expres şi scris al reprezentantului legal.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Operatorul implementează, de fiecare dată când este necesar măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
În măsura în care dispozițiile legale aplicabile unei anumite circumstanțe nu prevăd altfel, persoanele vizate au următoarele drepturi:
-Dreptul de informare şi acces: înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
-Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Portabilitatea datelor completează dreptul de acces.
-Dreptul la opoziţie vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
-Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate (demonstrabile).
-Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie şterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îşi retrage consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.
-Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoană s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
-Dreptul la depunerea unei sesizări la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situaţia în care persoana vizată, în urma contactării şi formulării de solicitări către operator, apreciază că nu îi sunt respectate drepturile legale în legătură cu prelucrarea datelor.

SCOPUL ŞI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ŞI PRELUCRATE

Datele colectate de la subiecți sunt următoarele:
Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură, notificări de plată̆, informări
Nr. de Telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte, informări
Nume, prenume – pentru adresare și contact
Adresă domiciliu – pentru corespondență, transmiterea de comunicări, informații, oferte, contract, facturi
Situația școlară̆ anterioară̆
Scopul în care vor fi utilizate datele
Datele care fac obiectul prezenţei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:
Întocmirea situației școlare pe durata școlarizărâi a elevului
Realizarea unui cont pe platforma proprie a site-ului web www.epureanu.ro
Postarea se va efectua în următoarele locații:
Siteul web www.epureanu.ro
Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/scoala9barlad
Transmiterea de către beneficiar a datelor subiecților către terții: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al judetului Vaslui, Institutul Național de Statistică̆, Instanțelor Judecătoreșţi și Organelor de Control ale Statului dacă̆ aceste date ne sunt solicitate
Transmiterea prin SMS de notificări
Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor școlare
Menționarea subiecților în videoclipurile, imaginile, ofertele și cataloagele tipărite de prezentare ale școlii

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate sau dacă vor interveni schimbări legislative sau de altă natură care vor impacta prezentă Politica de confidenţialitate, operatorul va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate şi modul în care acestea sunt utilizate.

Sari la conținut