Euro 200 – sesiunea 2020

CONȚINUT DOSAR SOLICITANT
(achiziționare calculator/laptop)

1. Cerere tip (se gasește la secretariatul unității, dar si AICI)
2. Certificatul de naştere/CI a elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; (copie și original);
3. Certificatele de naștere și/sau actele de identitate, ale membrilor familiei (original și copie)
4. Adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu mențiunea că nu au beneficiat de Programul Euro 200
5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (martie);
6. Declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/lună și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard ;
7. Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
8. Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
9. Adeverința de la primărie că nu dețin terenuri agricole
10. Adeverinta de la administrația financiară că nu sunt privatizați
11. Declarație notarială pentru cei care nu realizează venituri
12. Ancheta socială pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit, efectuată de autoritățile locale
Documentele se pot depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original.

DOCUMENTE NECESARE STABILIRE VENIT BRUT LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

Toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii. Nu se iau în calcul:
a) alocații de stat, alocație familială complementară și alocație de susținere familie monoparentală;
b) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap;
c) bursele de studii/sociale;
d) drepturi sociale care cf. legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

CERERILE COMPLETATE SE TRANSMIT PRIN POȘTĂ

SAU E-MAIL(epureanu2002@yahoo.co.uk) PÂNĂ PE DATA DE 17.04.2020

DOSARELE COMPLETE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNITĂȚII PE 04.05.2020.
ATENȚIE NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE !!!

 

CALENDARUL
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare începând cu anul 2020

     
1. Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ Până la 6 aprilie
2. Depunerea cererilor Până la 17 aprilie
3. Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială 22 aprilie-14 mai
4. Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat 15-22 mai
5. Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei nominale a beneficiarilor 25 mai
6. Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor 26 mai
7. Depunerea contestațiilor 25-29 mai
8. Rezolvarea contestațiilor 2-9 iunie
9. Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ 11 iunie
10. Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin al ministrului 6 iulie
11. Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și Cercetării și distribuirea către inspectoratele școlare/universități 6-27 iulie
12. Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 27 iulie-14 august
13. Achiziționarea de calculatoare 27 iulie-12 octombrie
14. Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți 28 iulie-15 octombrie
15. Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele- verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 25 iulie-30 octombrie
16. Decontarea către operatorii economici 30 iulie-20 noiembrie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut